طرح حمایتی صدا و سیما از تولید داخلی

طرح حمایتی صدا و سیما از تولید داخلی

ماده 16 ضوابط اداره کل بازرگانی صدا و سیما در سال 1401

تسهیلات تشویقی حمایت از تولید داخلی و اشتغال پایدار گروه سوم که بیش از 51 %سهام آنها متعلق به بخش خصوصی است

رسانه ملی برای حمايت حداکثری از اشتغال نیروی انسانی در سال1401 همانند سالهای قبل بسته حمايتی ذيل را اعلام مینمايد. صاحبان کالا گروه سوم که تولید کننده محصول نهايی برای مصرف کننده نهايی هستند درصورتیکه طی سال 1400 (سال پايه) حداکثر تا سقف 260 میلیارد ريال به کارکنان خود دستمزد و يا حقوق و مزايا پرداخت نموده باشند با ارائه فهرست مورد تأيید

سازمان تامین اجتماعی، مشمول برخورداری از اين طرح شده و میتوانند برابر پرداختهای خود و حداکثر تا سقف 260 میلیارد

ريال از تعرفه به نرخ صفرريال %100 رايگان استفاده نمايند.

تبصره 91 :آن دسته از بنگاههای اقتصادی مشمول ماده 16 که در سال 1400 از تسهیلات تشويقی استفاده نموده اند، با رعایت

ماده 16 و تبصره های ذيربط آن در سال 1401 و احتساب 50 درصد دستمزد يا حقوق و مزايای پرداختی به کارکنان خود، حداکثر تا 130 میلیارد ريال مشمول استفاده از ظرفیت مذکور خواهند بود.

دریافت مشاوره رایگان
ارسال پیام