مدارک مود نیاز به منظور انعقاد قرار داد طرح حمایت کالا و خدمات ایرانی صدا وسیما در سال 1401

برای شرکت ها

 1. تصویر اساس نامه شرکت، تمامی صفحات
 2. تصویر نام تجاری ( علائم تجاری ثبت شده در سازمان ثبت اعلائم تجاری )
 3. تصویر روزنامه رسمی
 4. تصویر پروانه بهره برداری
 5. تصویر مدارک شناسایی مدیر عامل ( کارت ملی و شناسنامه )
 6. معرفی نامه( معرفی کانون تبلیغاتی گون آی تبریز به عنوان نماینده شرکت به اداره کل بازرگانی صدا و سیما )
 7. تصویر پروانه استاندارد اجباری
 8. تصویر آگهی تأسیس
 9. تائیدیه کل حقوق و دستمزد پرداختی به کارگران به همراه ذکر میانگین تعداد کارگران در طول سال 1400 توسط شعبه مربوطه تامین اجتماعی
 10. تصویر مجوز بهداشت، برای محصولات بهداشتی و صنایع غذایی
 11. گواهی امضاء مدیر عامل از دفتر خانه رسمی با ذکر ( برای ارائه به اداره کل بازرگانی صدا و سیما )
 12. کد اقتصادی

برای اشخاص حقیقی

 1. تصویر نام تجاری ( علائم تجاری ثبت شده در سازمان ثبت اعلائم تجاری )
 2. تصویر پروانه بهره برداری یا پروانه کسب
 3. تصویر مدارک شناسایی صاحب پروانه بهرداری یا پروانه کسب ( کارت ملی و شناسنامه )
 4. معرفی نامه ( معرفی کانون تبلیغاتی گون آی تبریز به عنوان نماینده واحد به اداره کل بازرگانی صدا و سیما )
 5. تصویر پروانه استاندارد اجباری
 6. تائیدیه کل حقوق و مزایای پرداختی به کارگران به همراه ذکر میانگین تعداد کارگران در طول سال 1400 توسط شعبه مربوطه تامین اجتماعی
 7. گواهی امضاء مدیر عامل از دفتر خانه رسمی با ذکر ( برای ارائه به اداره کل بازرگانی صدا و سیما )
دریافت مشاوره رایگان
ارسال پیام